SIK SORULAN SORULAR

Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz (bundan böyle yazar kasa olarak anılacaktır) ithalatı, üretimi ve satışı konusunda yetkili yazar kasa firması olmak isteyen kurumlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

 • Kimler Yazar Kasa Firması Olabilirler?

  Türkiye’de faaliyet gösteren, yazar kasa ithalat veya üretimi ile uğraşan ve yurt çapında bu cihazların bakım ve onarım hizmetlerini vermeye yönelik yeterli servis teşkilatları olan kurumlar, Başkanlığımızdan onay almak suretiyle yazar kasa firması olabilirler.
 • Yazar Kasa Firması Onay Başvuruları Nereye ve Ne Şekilde Yapılır?

  Yazar kasa ithalat veya üretimi ile iştigal eden firmalar, Gelir İdaresi Başkanlığına hitaben yazacakları bir dilekçe (Ek 1) ve aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte müracaat ederek onay talebinde bulunabilirler.
 • Onay Başvuru Dosyasında Yeralacak Bilgi ve Evraklar Nelerdir?

  09.02.1985 tarih ve 18861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin VIII. bölümünde düzenlendiği üzere onay başvuru dosyalarında aşağıdaki bilgi ve evrakların yer alması gerekir. 1) Üretici ya da ithalatçı firmanın veya bunların kanuni ya da ticari temsilcilerinin kimliklerini açıklayıcı bilgiler, 2) Cihazın üretildiği ülke, 3) Cihazı üreten fabrikanın adı ve adresi, 4) Cihazın modeli, 5) Cihazın ticari ismi (markası), 6) Cihazın tipi, 7) Cihazın teknik özellikleri, 8) Cihazın yapımı ve iyi bir şekilde işlemesini garanti edecek emniyet cihazlarına ait açıklayıcı rapor, 9) Elektronik unsurların listesi ve bunların başlıca özellikleri, (Ulusal veya Uluslararası normlara atıf yapılacak) 10) Fonksiyonel ve imalatla ilgili özelliklerinin açıklandığı şema ve planlar, 11) Cihazın işleme programı ve işleniş sırasında dikkate alınacak konuları içeren bir ana şema, 12) Cihazın bütününün ve muhtelif kısımlarının fotoğrafları, 13) Cihaz için teklif edilen, yüksekliği bir, genişliği iki veya üç yazı karakterine tekabül eden ve "M" ve "F" harflerinin stilize edilmiş bileşiminden meydana gelen mali sembolün resimleri ve özellikleri, 14) Kullanım ve bakım normları, (Ulusal veya Uluslararası) 15) Satış usulü organizasyonunun özellikleri, 16) Bakım ve onarım organizasyonunun özellikleri, 17) Yurt içinde yetkili bakım ve onarım yapabilecek merkez ve servislerin listesi bunların yerlerini gösterir harita, 18) Bakım ve onarım merkezlerinde çalışacak elemanlara verilmesi düşünülen kimlik belgesi ve kullanılacak damganın örneği, 19) Cihazı üreten firmanın adını belirten damgası (kaşesi), Yazar kasa modelinin onaylanabilmesi için, yukarıda belirtilen dilekçe ile birlikte, iki adet cihazın teslimi gerekir. Dilekçede ayrıca cihazların yürürlükte olan kanuni ve idari hükümlere uygun olduğu belirtilmelidir. Seri olarak yapılacak üretimlerin onaylanan modele uygun olarak imal edileceği garanti edilmelidir.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Kimler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedir?

  Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetindedir. Buna göre; 1- 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç), 2- Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren, 3- Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan, 4- Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.
 • Kaç tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır?

  Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özellikli (Pos yazarkasa) olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır. Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.
 • EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?

  426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde yapılan açıklamaya göre, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece; - Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar, - Yol kenarı otopark hizmeti verenler, 01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmak zorundadırlar. Bu kapsama girmeyen mükellefler de isterlerse bu tür yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.
 • Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?

  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen tarihler itibariyle, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.
 • Basit usule tâbi mükellefim ve faaliyetimde seyyar EFT-POS (banka POS’u) kullanmaktayım. EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetim var mı?

  Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, basit usule tâbi mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.
 • Otopark işletmecisiyim. Bir yol kenarı, bir de sabit otoparkım var. Yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetim var mı?

  426 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümündeki açıklama uyarınca; -Yol kenarı otoparkınızda 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC, -Sabit otoparkınızda 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen tarihten itibaren, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır. Sabit otoparkınızda EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC de kullanabilirsiniz.